УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ДО КЛИЕНТИ И БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ

Прието на 25.05.2018г., последно актуализирано на 25.05.2021г.

Настоящият документ има за цел да информира нашите клиенти и бизнес партньори - физически лица, съответно представителите на клиенти и бизнес партньори - юридически лица, относно това как "ЕФИШЪНСИ ФЪРСТ МЕДИЯ" ООД, дружество регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на Република България с единен идентификационен код: 203055573, със седалище и адрес на управление на ул. "Аксаков" № 11А, ет. 4, офис 2, София 1000, Р. България (по-долу "ЕФИШЪНСИ ФЪРСТ МЕДИЯ", "Ние", "Нас" или "Наши") , при осъществяване на търговската ни дейност събираме, използваме или споделяме личните данни, които Вие ни предоставяте, или които по друг начин сме получили или създали и които са свързани с Вас. Желателно е да отделите време, за да се запознаете с това Уведомление за поверителност, както и периодично да го преглеждате, защото ние може да го променим в даден момент.

Когато се обръщате към нас, във връзка с търговски или клиентски взаимоотношения, Вие ни предоставяте определена информация за себе си - като например, имена, ЕГН, адрес и др.

Съгласно законодателството (в това число Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, в сила от 25 май 2018 година ("Регламент") тази информация за Вас представлява Ваши лични данни, а Вие сте техен субект. От своя страна, ние се явяваме администратор на Вашите лични данни. Данните които ни идентифицират като администратор и начините за връзка с нас са посочени в края на този документ.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

Във връзка с търговски или клиентски взаимоотношения, ние може да получим директно от Вас или да Ви помолим да ни предоставите определена информация за себе си.

Личните данни, които събираме, могат да включват:

 1. Идентификационни данни - вкл. три имена, ЕГН или ЛНЧ, ЕИК на едноличен търговец;
 2. Информация за контакт - вкл. постоянен адрес или адрес за кореспонденция, телефон, имейл, данни за фактуриране;
 3. Ние събираме определена лична информация за Вас и като представители на нашите клиенти или бизнес партньори - юридически лица, на различни етапи от деловите ни взаимоотношения: имена; длъжност в организацията, за която работите; телефон и имейл (за контакт); ЕГН (ако се изисква за определени документи). Например ние събираме лични данни директно от Вас, когато ни ги предоставяте за целите на подписване на договор с представляваното от Вас дружество, а също и от публични източници, например търговски регистър за справка относно Вашата представителна власт. Ние можем да получим Ваши лични данни и от работодателя или от колегите Ви, например когато са Ви посочили като лице за контакт с оглед изпълнение на сключения с нас договор.

КАК СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние обработваме Вашите лични данни, въз основа следните правни основания:

 • във връзка със сключване и изпълнение на договор, който сключваме с Вас; или
 • за изпълнение на наши задължения, които следват от нормативен акт, например във връзка със задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или при предоставяне на информация на съдебните и други държавни органи; или
 • наш или на трето лице легитимен интерес, освен когато пред него преимущество имат Ваши интереси или Ваши основни права и свободи; или
 • Вашето изрично информирано съгласие за обработване на данни.

Ние използваме Вашите лични данни за една или повече от изброените цели:

 1. Да Ви предоставим услугите ни, които извършваме и които Вие сте поискали, или да Ви съобщим друга съществена информация във връзка с сключен договор;
 2. Да осъществяваме връзка с Вас, когато сте ни задали въпрос или отправили оплакване или искане във връзка със сключен договор или отправена оферта;
 3. Да спазваме правни, регулаторни и други изисквания, да извършваме дейността си съобразно приложимото законодателство и професионалните норми и правила, да отговаряме на искания на местни или чужди регулаторни, държавни или съдебни органи;
 4. Да подобряваме услугите, които Ви предоставяме, включително за вътрешни цели като одити, анализи и проучвания, които да ни помогнат да подобрим дейността си или за да наблюдаваме и анализираме тенденциите и използването на услугите ни; Във връзка с правни претенции, за да защитаваме интересите си в съдебни спорове или други производства, образувани от компетентните органи, както и за цели, посочени на други места в това Уведомление.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

При осъществяване на дейността ни се налага да споделяме Вашите лични данни с някои от следните лица:

 • Нашите адвокати, професионални консултанти и одитори;
 • Регулаторни, държавни и съдебни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например - съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, Комисия за финансов надзор, Комисия за защита на конкуренцията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществения ред;
 • Наши доставчици на услуги (счетоводни, поддръжка на IT системите, куриерски услуги и др.)

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Въпреки че "ЕФИШЪНСИ ФЪРСТ МЕДИЯ" не възнамерява да предава данни извън Европейското Икономическо Пространство, в случаите, когато "ЕФИШЪНСИ ФЪРСТ МЕДИЯ" извършва такова предаване ще се уверим, че съответната държава има адекватно ниво на защита на личните данни или "ЕФИШЪНСИ ФЪРСТ МЕДИЯ" ще изиска от партньора си да сключи с нас стандартните договорни клаузи на ЕС с цел защита на предаваните лични данни.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Личните данни, свързани със сключени договори, ще се съхраняват най-малко 10 години, с цел съответствие с данъчното и гражданското законодателство.

Освен ако не е предвидено друго в приложимите закони, обработването на лични данни на основание съгласие, се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за конкретната обработка с оглед на конкретния вид дейности. Личните данни на потребители, които не са подновили съгласието си и за които "ЕФИШЪНСИ ФЪРСТ МЕДИЯ" не може да покаже други законови основания за обработването, се изтриват без ненужно забавяне.

КОЛКО ЗАЩИТЕНИ СА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ние високо ценим поверителността на личните Ви данни и се отнасяме много сериозно към мерките за сигурност на личните данни, които сме събрали и съхраняваме.

Ние използваме множество физически, електронни и организационни мерки, подходящи с оглед на чувствителността на информацията, която поддържаме, за да защитим личните данни които ни предоставяте от непозволен достъп, използване или разкриване.

КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ

Във връзка с Вашите лични данни, Вие имате определени права спрямо нас, които са Ви предоставени от Регламента и останалото приложимо законодателство. Понякога определени права могат да възникнат и да бъдат упражнени само при определени основания за обработване на личните Ви данни; други ваши права търпят известни ограничения и изключения, по силата на законодателството. За да упражните правата си или да зададете въпроси следва да отправите искането си на посочените най-долу имейл или адрес за връзка с нас.

Съгласно приложимото законодателство Вие имате следните права:

 • Право на достъп до личните данни, свързани с Вас;
 • Правото да поискате коригиране на неточните личните данни, свързани с Вас;
 • Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с Вас;
 • Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни;
 • Правото да поискате изтриване на личните данни свързани с Вас ("правото да бъдеш забравен");
 • Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които Ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор ("право на преносимост")
 • Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в случай че са нарушени правата ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните ви данни

Когато обработването се основава на дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, като ни пишете на посочените в края на документа адреси и имейл за връзка с нас, без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви преди то да бъде оттеглено.

Вие имате право на достъп и можете да поискате по-подробна информация за това дали обработваме Ваши лични данни, какви категории, за какви цели, на кого ги разкриваме и др. Ако сте пожелали, ще Ви осигурим достъп до Вашите лични данни, които са в процес на обработване, под формата на тяхно копие. Копието е безплатно за Вас. Ако поискате допълнителни копия, можем да Ви определим разумна такса, която да покрие административните ни разходи за изготвянето им. Ако сте подали искането с електронни средства, по възможност ще Ви предоставим информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго от нас.

Ако не обработваме Ваши лични данни, ще Ви уведомим за това. Ако отхвърлим искането Ви за копие от данните, ще изложим пред Вас причините за това решение.

Упражняването на правото Ви на достъп не следва да влияе неблагоприятно върху правата или свободите на други лица, включително върху търговската тайна или интелектуалната собственост В случай, че преценим, че има основание да се очаква подобно отрицателно въздействие, можем мотивирано да ограничим част от информацията, която ще Ви предоставим, така че да не се стигне до него.

Ако обработваме голямо количество информация за Вас, можем да Ви помолим да посочите точно информацията или дейностите по обработването, за които се отнася искането Ви. Така ще ни помогнете да се ориентираме по-добре и по-бързо, а и самите Вие по-скоро да получите нужните Ви данни.

Ако сте възразили срещу обработването на личните Ви данни, основано на наш легитимен интерес или легитимен интерес на трета страна, ние можем да продължим обработването въпреки Вашето възражение, ако можем да докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Когато искате да коригираме Ваши лични данни може да поискате да уведомим и третите лица, на които са разкрити, с изключение на случаите когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Вие имате право да поискате изтриване на личните Ви данни, когато те повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; когато оттегляте съгласието си за обработване на личните Ви данни и няма друго правно основание за обработването; когато възразите срещу обработване основано на легитимен интерес и той няма преимущество пред Вашите права, свободи и интереси; при обработване без правно основание или изтриването на личните Ви данни е наше правно задължение, определено с правото на Република България или Европейския съюз. По силата на действащото законодателство, имаме право да продължим обработването въпреки Вашето искане за изтриване, за да спазим нашите правните задължения, предвидени в правото на Република България или Европейския съюз, които изискват обработване на личните Ви данни или когато е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото на ограничаване на обработването, трябва да са изпълнени следните условия:

 • Оспорвате точността на личните данни;
 • Обработването е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие изисквате ограничаване на използването им;
 • Ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването на основание "легитимен интерес"

Когато обработването на личните Ви данни е било ограничено, все пак бихме могли да продължим обработването им в два случая:

 • с изрично Ваше съгласие или
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка.

Правото на преносимост съществува и може да се упражни, само когато са изпълнени следните две условия: (1) става въпрос за обработване по автоматизиран начин (т.е. това право не се отнася до обработване на данни под формата на хартиени досиета) и (2) освен че става по автоматизиран начин, обработването на Вашите лични данни се извършва въз основа на (а) Вашето съгласие или (б) на договор, по който сте страна или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор. Вие имате право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да поискате пряко прехвърляне на личните Ви данни към друг администратор, когато това е технически осъществимо.

Трябва да знаете, че когато упражните правото на преносимост, това не води до заличаването на Вашите данни от нашите системи. Вие ще можете да продължите да се ползвате от услугите ни дори след операцията по преносимост на данните. Преносимостта на данните също така не засяга първоначалния период на запазване, който се отнася за предадените данни. Можете да упражнявате своите останали права, които са посочени в законодателството и сме изброили тук, докато ние продължаваме да обработваме данните.

Ако считате, че ние нарушаваме приложимата нормативна уредба, молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право и незабавно да подадете жалба до надзорен орган в Европейския съюз, където живеете, работите, или където се е осъществило твърдяното нарушение на Вашите права. Надзорният орган по защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни, с адрес гр. София, п. Код 1592, бул. "Цветан Лазаров" № 2. Можете да потърсите защита на Вашите права и по съдебен ред.

КАКВО Е ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ВИ

Как да заявим правата си? За да упражните правата си съгласно Регламента можете да ни пишете на електронна поща или да ни пратите писмо по пощата на данните за контакт, посочени най-долу.

Заявления във връзка с упражняване на Ваши права по принцип се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице. Когато са налице нормативни процедурни правила във връзка с упражняване на правата Ви (в Регламента, Закона за защита на личните данни и други актове) те също следва да бъдат спазени.

В каква форма ще Ви отговорим? Във формата, в която се отправили запитването си до нас - писмено на хартиен носител или в електронна форма. Когато сте подали искане с електронни средства, по възможност информацията ще Ви бъде предоставена в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.

В какъв срок ще получите отговор? До един месец от получаване на Вашето искане ще Ви предоставим информация относно действията, които сме предприели по него. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Ако такова удължаване се наложи, ще Ви уведомим в срок до един месец от подаване на искането Ви, като ще Ви обясним и по какви причини се налага това удължаване.

Съмнения относно Вашата самоличност. Когато имаме основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искането до нас, можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните. Ако не получим такава информация и не сме в състояние да идентифицираме субекта на данните, можем да откажем да предприемем действия въз основа на отправено до нас искане за упражняване на някое от посочените в това Уведомление права.

Когато някой гражданин отправя към нас искания, които са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, ние имаме правото или: а) да наложим разумна такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или б) да откажем да предприемем действия по искането.

КАК ЩЕ ВИ УВЕДОМИМ ЗА ПРОМЕНИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ

Ние ще актуализираме периодично информацията в това Уведомление, в отговор на развитието на нашия бизнес и променящите се правни изисквания. Ние ще Ви уведомим, в случай, че бихме желали или се налага да използваме Вашите лични данни за цели и по начин, значително различаващи се от това, за което сме Ви информирали и при необходимост ще потърсим Вашето съгласие.

Ние ще Ви уведомим за промени по същество в настоящия документ чрез нашата уеб страница и при възможност, по друг подходящ начин, така че Вие винаги да сте информирани за промените относно това какви Ваши лични данни ние събираме, как ги използваме и при какви обстоятелства ги споделяме с други лица.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

ул. "Аксаков" № 11А, ет. 4, офис 2, София 1000, Р. България за "ЕФИШЪНСИ ФЪРСТ МЕДИЯ", или чрез имейл на privacy@wnesstv.com